definicija rječit

Pojam elokventan koristi se kao pridjev da bi se kvalificirali ljudi ili situacije koje pokazuju rječitost i koje su na taj način jasne o značenju koje žele prenijeti. Elokvencija je kvaliteta koju imaju neki ljudi (iako je mogu posjedovati slike ili zvukovi ili različiti komunikacijski postupci) koja se temelji na lakoći prenošenja značenja ili ideje, možda bez potrebe da se govori. Ideja da je nešto elokventno općenito znači da govori sama za sebe i ne treba daljnje objašnjenje.

Elokvencija je osobina koju nemaju svi pojedinci. To je povezano s nekoliko elemenata koji se istodobno spajaju: s jedne strane, sposobnost imati jasne ideje i misli. Istodobno je važno znati ih izraziti jasno, sažeto i učinkovito kako bi ih razumjeli oni koji na kraju djeluju kao publika. Konačno, rječitost uvijek zahtijeva upotrebu odgovarajućeg jezika u skladu sa situacijom i događajem koji se događa, jer nije isto koristiti formalni ili neformalni jezik u svim situacijama.

Kad govorimo o rječitoj osobi, mislimo na one ljude koji znaju izraziti ono što misle na atraktivan i jasan način. Stoga je elokvencija danas jedno od najvažnijih obilježja političara jer im omogućuje privlačenje veće količine javnosti. Govornost je u velikoj mjeri povezana i sa sposobnošću diskretnog i učinkovitog uvjeravanja onih koji su publika ili publika.

Međutim, rječitost nije prisutna samo u pisanom i govornom jeziku već i u tijelu, putem gesta, simbola, držanja tijela i izraza lica, koji često označavaju mnogo više od onoga što riječi govore.