definicija kopulativnih i predikativnih rečenica

Kopulativne rečenice su one koje tvore glagoli ser, estar i pojavljuju se, kao i neke verbalne perifraze koje tvore ti glagoli. U tim rečenicama uvijek postoji atribut koji prati glagol. Dakle, "Sara je Japanka", "Manuel je tajnica" ili "Luisa je iz Barcelone", glagolski oblik prati neki atribut (atribut može biti imenska fraza, pridjevska fraza ili prijedlozna fraza).

U kopulativnim rečenicama predikat nije glagolski, već je nominalnog tipa

Te se rečenice nazivaju kopulativnim jer njihovi glagolski oblici sami po sebi nemaju puno značenje i njihova je funkcija objediniti subjekt i atribut ili predikat. Rečenica "Gabriela je moja prijateljica" kopulativna je jer koristi glagol biti, koji subjekt ujedinjuje s atributom.

Valja napomenuti da se predikat u kopulativnim rečenicama naziva imenskim predikatom.

Predikativne rečenice

Predikativne rečenice sastoje se od glagola koji nisu ser, estar ili sličnost. Međutim, ove rečenice mogu se sastojati i od kopulativnih glagola s predikativnom vrijednošću. Dakle, "María je iz Bogote" i "María je u Bogoti", prva je kopulativna rečenica, jer biti iz Bogote implicira svojstvenu kvalitetu subjekta, a u drugoj je bogotska okolnost.

Te se rečenice uvijek sastoje od subjekta i glagolskog predikata, sve dok jezgra glagolskog predikata nije kopulativni glagol. U tom smislu govorimo o glagolskom predikatu kada glagol rečenice nije biti, biti ili se činiti.

U rečenici "Sara pleše" predikativan je jer se korišteni glagol ne biti, biti ili činiti se, a osim toga, jer glagol plesati ima puno značenje i ne treba mu nikakva vrsta atributa za izradu rečenice osjećaj.

Različiti kriteriji za razvrstavanje rečenica

Razlika između kopulativnih i predikativnih rečenica temelji se na prirodi glagola. Međutim, rečenice se mogu klasificirati na druge načine:

1) ako uzmemo u obzir namjeru govornika, postoje enuncijativne, upitne, usklične, sumnjive, imperativne ili željene rečenice,

2) ako uzmemo u obzir potrebu za izravnim objektom, govorit ćemo o prijelaznim ili neprelaznim rečenicama,

3) ako se razmišlja o članovima koji čine rečenicu, govorit će se o jednoj ili bimembre molitvi i

4) ako radnja izražena glagolom padne na sebe, to je reflektivna rečenica, a ako je radnja zajednička, to je recipročna rečenica.

Foto: Fotolia - monikakosz